Labe aréna > Pozvánka na Valnou hromadu

Pozvánka na Valnou hromadu

25.5.2017

Soubor:
pozvánka_vh_scr_29.6.2016.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
141kB

Sportcentrum Račice, a.s. , Račice čp. 130, Štětí

 

P O Z V Á N K A

 

Představenstvo společnosti Sportcetntrum Račice a.s. se sídlem v Račicích 130,  IČ:622 45 325 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  zn.674

(dále také jen „společnost“)

 

 

s v o l á v á    ř á d n o u    v a l n o u    h r o m a d u   s p o l e č n o s t i ,

 

 

která se bude konat dne  29.6.2017  v zasedací místnosti VK Slavia Praha,

Nábřežní 87/2; 15000 Praha 5 - Smíchov

začátek v 17:45 hod.

 

 

 

Program:

1)    Zahájení, Volba orgánů VH

2)    Usnášeníschopnost

3)    Výroční zpráva Společnosti za rok 2016

4)    Schválení účetní závěrky 2016

5)    Audit účetní závěrky 2016

6)    Zpráva dozorčí rady

7)    Informace o darování majetku

8)    Závěr

 

Komentář k jednotlivým bodům:

 

ad. 3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2016

Návrh usnesení:

VH projednala a odsouhlasila Výroční zprávu Společnosti za rok 2016.

Odůvodnění:

Představenstvo předložilo VH svou zprávu o hospodaření včetně dalších podkladů (roční účetní uzávěrky) za účelem jejího následného schválení. Vzhledem k tomu, že zpráva obsahuje úplné a pravdivé informace, navrhuje představenstvo její schválení.

 

ad. 4) Schválení účetní závěrky 2016

Návrh usnesení:

VH projednala a odsouhlasila účetní závěrku Společnosti za rok 2016.

VH vzala na vědomí Hospodářský výsledek bez odpisů a darů (EBITDA): 108 756,- Kč

VH projednala a odsouhlasila Hospodářský výsledek (EBT) - ztrátu ve výši 4 606 147,- Kč.

VH rozhodla o zúčtování hospodářského výsledku / ztráty za rok 2016 ve výši 4 606 147,- K na účet neuhrazených ztrát z minulých období.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s právními předpisy a přezkoumána dozorčí radou v souladu s ust. čl. 22 odst. 3 písm. d) stanov společnosti. Představenstvo proto navrhuje, aby VH řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 schválila a aby rozhodla o převedení ztráty za rok 2016 na účet neuhrazených ztrát z minulých období.

 

ad. 5) Audit účetní závěrky 2016

Návrh usnesení:

VH ukládá řediteli společnosti aby do 60-ti dnů zajistil ověření účetní závěrky auditorem.

VH rozhodla, že auditorem pro ověření účetní závěrky 2016 bude společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o., oprávnění Komory auditorů ČR číslo 253.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje z opatrnosti ověření účetní závěrky auditorem.

 

ad. 6) Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení:

VH vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2016.

Odůvodnění:

Dozorčí rada předložila Zprávu dozorčí rady ze dne 24.5.2016. Představenstvo ji předkládá VH k projednání.

 

ad. 7) Informace o darování

Návrh usnesení:

VH vzala na vědomí realizaci daru cílové věže (budovy bez čísla popisného, postavené na pozemku st. parc. č. st. 151 v k.ú. Račice u Štětí) spolku Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.

Odůvodnění:

V roce 2016 došlo z rozhodnutí Valné hromady ze dne 21.6.2016 k darování objektu cílové věže. Představenstvo předkládá VH informaci o realizaci tohoto záměru.

 

 

Nahlížení do účetní závěrky:

Účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to vždy v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00.

Při prezentaci se každý akcionář nebo zmocněnec prokáže platným občanským průkazem, přičemž případné písemné pověření k zastupování (plná moc) musí obsahovat jméno i bydliště, respektive název a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu zmocněnce i zmocnitele a musí být úředně ověřeno.

 

 

V Račicích dne 25. 5. 2017

 

 

 

…………………………………………….

Ing. Michal Kurfirst

předseda představenstva

 

 

 

……………………………………………..

Ing. Josef Johánek

 

člen představenstva

Loading...

Domů

Meteostanice v Račicích

Studie přestavby areálu

Studie přestavby areálu

Sporty

Anketa

Znak Štětí Znak Štětí Logo CzechTurizs Logo KudyzNudy Logo Canon Liblice.jpg, 24kB Logo Viva

Akce

Galerie

Galerie

Odkazy

České veslování Český svaz kanoistů ČADL