Labe aréna > Pozvánka na Valnou hromadu

Pozvánka na Valnou hromadu

25.5.2017

Soubor:
pozvánka_vh_scr_29.6.2016.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
141kB

Sportcentrum Račice, a.s. , Račice čp. 130, Štětí

 

P O Z V Á N K A

 

Představenstvo společnosti Sportcetntrum Račice a.s. se sídlem v Račicích 130,  IČ:622 45 325 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  zn.674

(dále také jen „společnost“)

 

 

s v o l á v á    ř á d n o u    v a l n o u    h r o m a d u   s p o l e č n o s t i ,

 

 

která se bude konat dne  29.6.2017  v zasedací místnosti VK Slavia Praha,

Nábřežní 87/2; 15000 Praha 5 - Smíchov

začátek v 17:45 hod.

 

 

 

Program:

1)    Zahájení, Volba orgánů VH

2)    Usnášeníschopnost

3)    Výroční zpráva Společnosti za rok 2016

4)    Schválení účetní závěrky 2016

5)    Audit účetní závěrky 2016

6)    Zpráva dozorčí rady

7)    Informace o darování majetku

8)    Závěr

 

Komentář k jednotlivým bodům:

 

ad. 3) Výroční zpráva Společnosti za rok 2016

Návrh usnesení:

VH projednala a odsouhlasila Výroční zprávu Společnosti za rok 2016.

Odůvodnění:

Představenstvo předložilo VH svou zprávu o hospodaření včetně dalších podkladů (roční účetní uzávěrky) za účelem jejího následného schválení. Vzhledem k tomu, že zpráva obsahuje úplné a pravdivé informace, navrhuje představenstvo její schválení.

 

ad. 4) Schválení účetní závěrky 2016

Návrh usnesení:

VH projednala a odsouhlasila účetní závěrku Společnosti za rok 2016.

VH vzala na vědomí Hospodářský výsledek bez odpisů a darů (EBITDA): 108 756,- Kč

VH projednala a odsouhlasila Hospodářský výsledek (EBT) - ztrátu ve výši 4 606 147,- Kč.

VH rozhodla o zúčtování hospodářského výsledku / ztráty za rok 2016 ve výši 4 606 147,- K na účet neuhrazených ztrát z minulých období.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s právními předpisy a přezkoumána dozorčí radou v souladu s ust. čl. 22 odst. 3 písm. d) stanov společnosti. Představenstvo proto navrhuje, aby VH řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 schválila a aby rozhodla o převedení ztráty za rok 2016 na účet neuhrazených ztrát z minulých období.

 

ad. 5) Audit účetní závěrky 2016

Návrh usnesení:

VH ukládá řediteli společnosti aby do 60-ti dnů zajistil ověření účetní závěrky auditorem.

VH rozhodla, že auditorem pro ověření účetní závěrky 2016 bude společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o., oprávnění Komory auditorů ČR číslo 253.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje z opatrnosti ověření účetní závěrky auditorem.

 

ad. 6) Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení:

VH vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2016.

Odůvodnění:

Dozorčí rada předložila Zprávu dozorčí rady ze dne 24.5.2016. Představenstvo ji předkládá VH k projednání.

 

ad. 7) Informace o darování

Návrh usnesení:

VH vzala na vědomí realizaci daru cílové věže (budovy bez čísla popisného, postavené na pozemku st. parc. č. st. 151 v k.ú. Račice u Štětí) spolku Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.

Odůvodnění:

V roce 2016 došlo z rozhodnutí Valné hromady ze dne 21.6.2016 k darování objektu cílové věže. Představenstvo předkládá VH informaci o realizaci tohoto záměru.

 

 

Nahlížení do účetní závěrky:

Účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to vždy v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00.

Při prezentaci se každý akcionář nebo zmocněnec prokáže platným občanským průkazem, přičemž případné písemné pověření k zastupování (plná moc) musí obsahovat jméno i bydliště, respektive název a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu zmocněnce i zmocnitele a musí být úředně ověřeno.

 

 

V Račicích dne 25. 5. 2017

 

 

 

…………………………………………….

Ing. Michal Kurfirst

předseda představenstva

 

 

 

……………………………………………..

Ing. Josef Johánek

 

člen představenstva

Loading...

Domů

Meteostanice v Račicích

Studie přestavby areálu

Studie přestavby areálu

Sporty

Anketa

sezóna
Celkem hlasů 8072
Jakým způsobem jste prožili loňský rok v našem areálu?


Znak Štětí Znak Štětí Logo CzechTurizs Logo KudyzNudy Logo Canon Liblice.jpg, 24kB Logo Viva

Akce

Galerie

Galerie

Odkazy

České veslování Český svaz kanoistů ČADL